Gạt mưa GLS 400

MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979