Gạt mưa GLS 600

MB: 0985.866.939 MN: 0931.962.979